Ken & Siao LingKuo Ning & Yong FangMarcus & JamynMichael & Mandy Teoh